Bạn đang ở đây

Gender-responsive teaching and learning in the early years
14/05/2018

Vùng dự án: Tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi (15 huyện)

Thời gian: Tháng 10/2018 – tháng 05/2021

Ngân sách: a€ 535.320

Nhà tài trợ: Bỉ, Liên minh châu Âu

Thách thức

Tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, sự bất bình đẳng do xã hội hóa giới sớm là một trong những vấn đề dai dẳng nhất, ảnh hưởng đến cả trẻ em gái và trẻ em trai. Các khuôn mẫu giới hình thành trong giai đoạn 3 đến 5 tuổi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các khuôn mẫu giới tính tiêu cực được định hình ở trẻ nhỏ liên quan mật thiết đến bạo lực giới tính trong cuộc sống sau này.

Mục tiêu

Các bé gái và bé trai từ 3-5 tuổi ở miền trung Việt Nam trải nghiệm về giới bằng việc học thông qua chơi tại trường mầm non và ở nhà, góp phần vào sự phát triển nhân cách tích cực, mối quan hệ và lòng tự trọng, giúp trẻ có cuộc sống lành mạnh và vui vẻ không có bạo lực giới tính.

Tiếp cận

Dự án tập trung vào sự phát triển tích cực về nhận thức giới tính của trẻ em, ngăn chặn bạo lực giới ngay từ giai đoạn gốc rễ. Can thiệp sớm, vào thời điểm não bộ và nhận thức xã hội của trẻ phát triển nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến phòng chống bạo lực giới. Trường mầm non sẽ thách thức các tiêu chuẩn xã hội và giới, tạo ra các quy tắc mới, hỗ trợ trẻ em áp dụng thái độ và hành vi mới công bằng hơn. Dự án tập trung vào phát triển năng lực của giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường, tăng cường các quy trình và thực hành trong và ngoài trường học. Tính tiếp cận, nhạy cảm và chiến dịch truyền thông của dự án sẽ giúp xã hội hiểu rõ hơn các vấn đề về giới ở trường mầm non.

Đối tác

  • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi
  • Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED)

Đối tượng tiếp cận

  • 23 cán bộ ngành giáo dục
  • 156 cán bộ quản lí trường mầm non
  • 2001 giáo viên mầm non
  • 31 051 cha mẹ hoặc người bảo hộ