Bạn đang ở đây

This an overview of all VVOB staff in Cambodia. You can contact us through the contact form.

Adèle Dachy

Communication Advisor
+84 2363923332
adele.dachy@vvob.be

Bùi Thị Diễm Trinh

Administrator
+84 2363923332
trinh.btd@VVOB.BE

Filip Lenaerts

Education Advisor
+84 2363923332
filip.lenaerts@vvob.be

Lê Thị Diệu Phúc

Acting Programme Manager
+84 2363923332
Phuc.Ltd@VVOB.BE

Lieve Leroy

Education Advisor

.

+84 1202505570
lieve.leroy@vvob.be

Nguyễn Hoàng Phương

Programme Coordinator
+84 2363923332
phuong.nh@VVOB.BE

Nguyễn Phương Anh

Deputy Programme Manager
+84 2363923332
phuonganh.n@vvob.be

Nguyễn Thị Châu

Coordinator
+84 2363923332
chau.nt@vvob.be

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Translator and Coordinator
+84 2363923332
chau.ntq@VVOB.BE

Trần Thị Kim Lý

Education Advisor
+84 2363923332
ly.ttk@VVOB.BE

Trần Thị Việt Hà

Accountant
+84 2363923332
ha.ttv@vvob.be