Bạn đang ở đây

Adèle Dachy

Cố vấn Truyền thông
+84-236 3923332
adele.dachy@vvob.be

Bùi Thị Diễm Trinh

Cán bộ Hành chính
+84-236 3923332
trinh.btd@vvob.be

Filip Lenaerts

Cố vấn Giáo dục
+84-236 3923332
filip.lenaerts@vvob.be

Lê Thị Diệu Phúc

Quyền giám đốc chương trình
+84-236 3923332
phuc.ltd@vvob.be

Lieve Leroy

Cố vấn Giáo dục
+84-236 3923332
lieve.leroy@vvob.be

Nguyễn Hoàng Phương

Điều phối viên chương trình
+84-236 3923332
phuong.nh@vvob.be

Nguyễn Phương Anh

Phó Giám đốc
+84-236 3923332
phuonganh.n@vvob.be

Nguyễn Quỳnh Châu

Phiên dịch kiêm Điều phối viên chương trình
+84-236 3923332
chau.ntq@vvob.be

Nguyễn Thị Châu

Điều phối viên chương trình
+84-236 3923332
chau.nt@vvob.be

Trần Thị Kim Lý

Cố vấn Giáo dục
+84-236 3923332
ly.ttk@vvob.be

Trần Thị Việt Hà

Kế toán
+84-236 3923332
ha.ttv@vvob.be

Trần Thị Thanh Yên

Kế toán
+84-236 3923332
yen.ttt@vvob.be

Đào Phương Thúy

Coordinator
+84-236 3923332
thuy.dp@vvob.be